Projecte escola sostenible

El projecte pretén fer l’escola més sostenible, comptant amb la col·laboració, participació i im-plicació de tota la comunitat escolar: equip docent, infants i famílies. Poc a poc hem anat desen-volupant diverses accions de millora, pràctiques educatives i adquirint compromisos en relació al benefici del medi ambient i la sostenibilitat. Volem trobar solucions que minimitzin els impac-tes que degraden el medi i fomentar l’educació ambiental basant-nos en les tres R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Alguns dels compromisos establerts:

✓ Potenciar la sensibilització en les bones pràctiques ambientals: apagar els llums sempre que no siguin necessaris i aprofitar la llum natural, recollir l’aigua de la pluja per a regar, utilitzar materials de joc més naturals, etc.

✓ Millorar el nostre sistema de reciclatge. Contenidors de rebuig, de paper i cartró, d’en-vasos i embolcalls, piles, etc.

✓ Reduir els plàstics d’un sol ús, canviant els envasos de iogurt individual per a conteni-dors de iogurt de 5kg.

✓ Reutilitzar i convertir els pots, capses o envasos en jocs i joguines per als infants.

✓ Elaborar el nostre propi compostatge. Utilitzem la brossa orgànica i les fulles que cauen dels arbres per a elaborar compostatge i cuidar el jardí de l’escola.

✓ Un jardí més verd. Apropar la natura als infants els aporta un veritable entorn de joc, aprenentatge, salut i benestar. Incrementem la biodiversitat i la sensibilitat envers la natura.

Recollim fulles
Material de joc reciclat